รับแปลบทความ เปเปอร์ ฟิสิกส์ ชีวเคมี เทคโนโลยีอาหาร วิศวกรรมศาสตร์ การศึกษาและธุรกิจ โดยนักแปลเฉพาะด้าน

บริการ ของเรา

translation

Criticism

ส่งเอกสารที่ต้องการแปลมาที่อีเมล smartengtranslation@gmail.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง จากนั้นทางเราจะส่งใบเสนอราคาและระยะเวลาดำเนินการให้โดยเร็วที่สุด สอบถามโทร 092-641-4012 (คุณไพรัตน์)

open-icon รับแปลบทความ รับแปลเปเปอร์ โดยนักแปลตรงสาย 

เพื่อตอบสนองความต้องการในการแปลเอกสารงานเฉพาะทาง ทั้ง การแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อสนับสนุนนักศึกษาและนักวิจัยในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลวิจัยที่ตีพิมพ์ในต่างประเทศและกำลังจะแปลเพี่อตีพิมพ์หรือทำผลงาน หรือโปรเจ็ค

เราจึงได้จัดเตรียมนักแปลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการแปลให้ ซึ่งทางลูกค้าจะได้นักแปลที่จบสายนั้นโดยตรง เรามีความตั้งใจว่า งานที่เราแปลให้จะมีความใกล้เคียงกับต้นฉบับมากที่สุด ถูกต้องแม่นยำที่สุด ทั้งนี้ เพื่อลดเวลาให้กับลูกค้า และลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแปลที่ซ้ำซ้อนนั่นเอง

รับแปลบทความ เปเปอร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะฯ Food Science

 chat-iconทำไมต้องแปลบทความ-เปเปอร์วิชาการกับเรา?

 • เราให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
 • งาน 3-5 รับได้ภายใน 1 วัน
 • ผู้แปลเป็นนักแปลเฉพาะทาง หรือสำเร็จการศึกษาด้านนั้นหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เราแปลโดยนักแปล 100% ไม่มีการใช้เครื่องมือช่วยแปลโดยเด็ดขาด
 • เรารับประกันความพึงพอใจ 100%

chat-iconเอกสารที่แปลมีอะไรบ้าง?

 • เราเน้นแปลบทความ เปเปอร์ ในสาขาวิชาหลักๆ ดังนี้
  แปลบทความ-เปเปอร์ฟิสิกส์
 • แปลบทความ-เปเปอร์ชีวเคมี
 • แปลบทความ-เปเปอร์เทคโนโลยีอาหาร
 • แปลบทความ-เปเปอร์วิศวกรรมศาสตร์
 • แปลบทความ-เปเปอร์บริหารการศึกษา
 • แปลบทความ-เปเปอร์บริหารธุรกิจ

นอกจากนี้ เรายังให้บริการแปลบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษในสาขาอื่นๆ ด้วยที่ยังไม่ได้กล่าวถึง ซึ่งสามารถส่งงานที่ต้องการแปลมาหาเราได้โดยตรง เราจะแจ้งราคาและระยะเวลาดำเนินการให้ทราบโดยเร็วที่สุด ประสบการณ์แปลงานเฉพาะด้านโดยเฉพาะงานวิจัยและงานวิชาการมาหลายปี ทำให้เรารู้ว่าใครเหมาะสมที่่สุดที่จะแปลงานให้คุณ งานแปลคืองานที่เรารัก และเราพร้อมจะให้บริการที่ดีที่สุดกับลูกค้า

วิธีการส่งไฟล์งานแปล: สามารถสั่งแปลได้ที่อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ได้โดยตรง

 

 Tag:รับแปลบทความ, รับแปลเปเปอร์, แปลบทความ, แปลเปเปอร์, แปลบทความฟิสิกส์, แปลบทความชีวเคมี, แปลบทความเทคโนโลยีอาหาร, แปลบทความวิศวกรรมศาสตร์, แปลบทความบริหารการศึกษา, แปลบทความบริหารธุรกิจ

ตัวอย่างผลงานบางส่วนของเรา

ตัวอย่างการแปลบทความ/เปเปอร์จากต่างประเทศเป็นไทย

 


 

Overview of the Sampling Design and Statistical Methods Used in the National Immunization Survey

ภาพรวมของการออกแบบการสุ่มตัวอย่างและวิธีการเชิงสถิติที่ใช้ในการสำรวจการได้รับวัคซีนภายในประเทศ

----------------------------------------

A Simple Automated System for Hall Effect Measurements (Sistem Automasi Ringkas untuk Pengukuran Kesan Hall)

ระบบการตรวจวัดปรากฏการณ์ฮอลล์แบบอัตโนมัติอย่างง่าย

----------------------------------------

Measuring glass transition using moisture sorption techniques

การเปลี่ยนสภาพคล้ายแก้วเป็นยืดหยุ่นโดยใช้เทคนิคการดูดซึมความชื้น

----------------------------------------

Aryl-Free Radical-Mediated Oxidative Arylation of Naphthoquinones Using oIodoxybenzoic Acid and Phenylhydrazines and Its Application toward the Synthesis of Benzocarbazoledione

ปฏิกิริยา Oxidative Arylation ที่อาศัยหมู่แอริล-อนุมูลอิสระของ Naphthoquinones โดยใช้ o-Iodoxybenzoic Acid และ Phenylhydrazines และการประยุกต์ใช้ในการสังเคราะห์ Benzocarbazoledione

----------------------------------------

Hydroxylated Bisabolol Oxides: Evidence for Secondary Oxidative Metabolism in Matricaria chamomilla

Hydroxylated Bisabolol Oxides: หลักฐานสำหรับ Secondary Oxidative Metabolism ใน Matricaria chamomilla

----------------------------------------

Population ecology of fiddler crab, Uca lactea annulipes (Decapoda: Ocypodidae) in Sirik mangrove estuary, Iran

การศึกษานิเวศวิทยาในระดับประชากรของปูก้ามดาบ Uca lactea annulipes (อันดับ Decapoda: วงศ์ Ocypodidae) ในป่าชายเลนปากแม่น้ำของเมือง Sirik ประเทศอิหร่าน

----------------------------------------

Suppressing effect of 0.5 wt.% nano-TiO2 addition into Sn–3.5Ag–0.5Cu solder alloy on the intermetallic growth with Cu substrate during isothermal aging

ผลการยับยั้งการเติม TiO2 ขนาดนาโน 0.5 wt.% ลงในโลหะบัดกรีผสม Sn-3.5Ag-0.5Cu ที่มีต่อการเจริญเติบโตระหว่างพื้นผิวสัมผัสกับซับสเตรต Cu ในระหว่างการบ่มแบบอุณหภูมิเดียว

----------------------------------------

Plant regeneration from alginate-encapsulated shoot tips of Momordica dioica for short term storage and germplasm exchange and distribution  การเพาะเลี้ยงเซลล์จากปลายยอดของ Momordica dioica ที่หุ้มด้วย Alinate ให้เจริญเป็นต้นพืช เพื่อเก็บรักษา และการแลกเปลี่ยนและการกระจายเชื้อพันธุกรรมในช่วงระยะเวลาสั้นๆ

ฯลฯ

 


 

ตัวอย่างการแปลบทความ/เปเปอร์ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

Evaluating rice pledging scheme in Thailand from free market perspective

----------------------------------------

Using Interactive Media Technology in National Museum

----------------------------------------

คณะกรรมการที่เป็นอิสระ : 3 มิติของความเป็นอิสระ

The Liberated Board: The 3 Dimensions of Liberty

----------------------------------------

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะความสุขกับสภาพการสูบบุหรี่ ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดชลบุรี

Relationship between Happiness and Smoking Status of Health Officers   in   Chonburi  province Hospitals under  Ministry  of  Public  Health

ฯลฯ

ดูตัวอย่างผลงานการแปลของเราได้ที่ ตัวอย่างการแปล

ขอบคุณงานแปลทุกชิ้นที่ส่งมาให้เรา นักแปลจาก รับแปลบทความ.com พร้อมให้บริการแปลด้วยความตั้งใจ เพื่อส่งมอบงานที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า